معنی کلمه دمبل اورهد به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به دمبل به انگلیسی in اکتبر 24, 2019

معنی کلمه دمبل اورهد به انگلیسی می شود Overhead dumbbell

Leave a Reply