معنی کلمه دمبل ایروبیک به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به دمبل به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه دمبل ایروبیک به انگلیسی می شود Aerobic dumbbells

Leave a Reply