معنی کلمه دمبل تک خم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به دمبل به انگلیسی in اکتبر 24, 2019

معنی کلمه دمبل تک خم به انگلیسی می شود Single bent dumbbell

Leave a Reply