معنی کلمه دمبل 5 کیلویی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به دمبل به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه دمبل 5 کیلویی به انگلیسی می شود 5kg dumbbells

Leave a Reply